Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 14
Artykułów : 26
Odsłon : 47808

Rekomendacje

Informacje
Rekrutacja 2019/2020 PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Zarządzenie

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 23 stycznia 2019 r.


w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkoli prowadzonych przezGminę Czarny Dunajec.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 154 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych,oddziałów przedszkolnych, przedszkoli prowadzonych w publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Czarny Dunajec, jak w poniższej tabeli:


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-29 marca 2019r.

26-30 kwietnia 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-8 kwietnia 2019r.

2- 8 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2019r.

9 maja 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13-23 kwietnia 2019r.

10-20 maja 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2019r.

27 maja 2019r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu oraz dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec


§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronach internetowych szkół.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/232/2017

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC


z dnia 28 marca 2017 roku


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn. zm) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 5 punktów;

2) wielodzietność rodziny kandydata -5 punktów;

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 5 punktów;

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 5 punktów.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1  dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający  w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 5. 1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk

 

 

 

OBWIESZCZENIE NR 2/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC


z dnia 27 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r.,poz.2463), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3560).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk

 

 

 

 

Załącznik  do obwieszczenia

Nr 2/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

 


UCHWAŁA NR XXIII/233/2017

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 28 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,

publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym

(tekst jednolity)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),

Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 punktów.

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola – 3 punkty;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty;

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 
1) kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowane są punkty przedszkolne lub oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja – 5 punktów;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 3 punkty

3) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty.

§ 4. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2, uważa się odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

3) 1) aktualny wydruk, pobrany przez sekretariat szkoły, ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 pkt 3 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

1. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

Zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3560), która weszła w życie z dniem 31 maja 2017 r.

§ 5. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 pkt 1 i 2 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 7. 1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 8. Traci moc uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk


 

 

 
Ogólny ramowy rozkład dnia PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Ogólny ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2019/2020


6.30- 8.00 schodzenie się, zabawy dowolne w/pomysłu i zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8.00- 8.30 przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia wspierające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę); zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze); swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci-indywidualne lub zespołowe; rozmowy kierowane zgodnie zainteresowaniami dzieci;

8.30-8.45 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czytanie bajek, opowiadań;

8.45-9.00 czynności higieniczne i samoobsługowe;

9.00- 9.30 śniadanie-wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku i zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.30-10.15 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole;

10.15-10.45 zabawy dowolne-realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer, plac zabaw;

10.45- 11.45 spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie, gry i zabawy sportowe;

11.45-12.00 czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00- 12.30 obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie; właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

12.30- 12.45 odpoczynek-relaks przy muzyce, czytanie bajek, słuchowiska;

(12.30-14.15 w grupie I- czynności przygotowawcze, odpoczynek, relaks przy muzyce;)

12.45- 13.15 zabawy dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

13.15-14.15 zabawy swobodne, praca indywidualna;

14.15- 14.30 czynności higieniczne i samoobsługowe, zabawa ruchowa;

14.30-14.45 podwieczorek i zabiegi higieniczne po podwieczorku;

14.45-16.30 rozchodzenie się dzieci, swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe i indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.

14.45- 15.30 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (w poniedziałek)

8.00- 12.00 zajęcia z religii (wtorek)

8.00- 11.30 j. angielski (środa, czwartek)

 

 


feed-image Przedszkole Samorządowe | Czarny Dunajec