Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 14
Artykułów : 26
Odsłon : 47813

Rekomendacje

Rekrutacja 2019/2020 PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Zarządzenie

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 23 stycznia 2019 r.


w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkoli prowadzonych przezGminę Czarny Dunajec.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 154 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych,oddziałów przedszkolnych, przedszkoli prowadzonych w publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Czarny Dunajec, jak w poniższej tabeli:


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-29 marca 2019r.

26-30 kwietnia 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-8 kwietnia 2019r.

2- 8 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2019r.

9 maja 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13-23 kwietnia 2019r.

10-20 maja 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2019r.

27 maja 2019r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu oraz dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec


§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronach internetowych szkół.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/232/2017

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC


z dnia 28 marca 2017 roku


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn. zm) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 5 punktów;

2) wielodzietność rodziny kandydata -5 punktów;

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 5 punktów;

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 5 punktów.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1  dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający  w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 5. 1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk

 

 

 

OBWIESZCZENIE NR 2/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC


z dnia 27 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r.,poz.2463), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3560).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk

 

 

 

 

Załącznik  do obwieszczenia

Nr 2/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

 


UCHWAŁA NR XXIII/233/2017

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 28 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,

publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym

(tekst jednolity)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),

Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 punktów.

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola – 3 punkty;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty;

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 
1) kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowane są punkty przedszkolne lub oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja – 5 punktów;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 3 punkty

3) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty.

§ 4. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2, uważa się odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

3) 1) aktualny wydruk, pobrany przez sekretariat szkoły, ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 pkt 3 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

1. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

Zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3560), która weszła w życie z dniem 31 maja 2017 r.

§ 5. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 pkt 1 i 2 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 7. 1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 8. Traci moc uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk