Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 85377

Rekomendacje

Koncepcja pracy PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Administrator   

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZARNYM DUNAJCU

Motto: „Przedszkole domem drugim jest” K. Bożek-Gowik

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole jako placówka funkcjonuje od roku 1976. Zlokalizowane jest w pobliżu rzeki Czarny Dunajec na ulicy Targowej 1B. Mieści się w wolnostojącym dużym dwupiętrowym budynku, obok którego znajduje się ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw. Sale są usytuowane na dwóch poziomach. Na parterze budynku mieści się szatnia i dwie sale dla młodszych dzieci 3,4- letnich. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy sale dla starszych dzieci 5,6-latków, pokój nauczycielski oraz zaplecze kuchenne.

W piwnicach budynku mieści się biblioteka i czytelnia gminna. Atutem przedszkola są duże, jasne sale. Dzieci uczęszczające do przedszkola pochodzą z miejscowości gminy Czarny Dunajec.

GŁÓWNE CELE

 • kultywowanie tradycji rodzinnych, środowiskowych i patriotycznych
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery opartej na życzliwości i wzajemnym szacunku
 • rozwijanie postaw i zachowań prozdrowotnych

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole:

 • zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom;
 • promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami;
 • umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko jest:

 • ciekawe świata
 • ufne w stosunku do nauczycieli
 • radosne
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • odpowiedzialne i obowiązkowe
 • twórcze i samodzielne
 • świadome zagrożeń
 • życzliwe i koleżeńskie

KIEROWNICYTWO PLACÓWKI

Role kierownika placówki oświatowej pełni dyrektor. Sprawuje on nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy.

Organizuje pracę nauczycieli w zespołach, inspiruje ich do działania, kieruje działalnością przedszkola w sposób mający na celu rozwijanie u nauczycieli kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za pracę.

Na skutek oddziaływań dyrektora nauczyciele doskonalą metody i formy pracy i współpracy.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez nauczyciela dyrektora uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju przedszkola. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

METODY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • pedagogika zabawy Klauza
 • gimnastyka mózgu P.Dennisona
 • metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej i I. Majchrzak
 • metody aktywizujące

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi;

 1. Zasada indywidualizacji
  Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju.
 2. Zasada samodzielności
  Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.
 3. Zasada wolności swobody działania
  Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie.

FORMY PRACY

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca z całą grupą

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • religia
 • język angielski
 • gimnastyka korekcyjna

SPOSOBY DIAGNOZUJĄCE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • Przeprowadzenie diagnozy
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny według umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu dobrze jest, kiedy aktywnie w nim biorą udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów (np. logopeda) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji miedzy pokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebranie ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców m. in. zadania dydaktyczno – wychowawcze, eksponowanie prac dzieci,
 • organizacje i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych tj. pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie przedszkola,
 • organizacje akcji: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, zbieranie zużytych baterii – reeba, zbieranie plastikowych korków na rzecz chorego dziecka.
 • konkursy, wycieczki.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

 • współpraca z placówkami przedszkolnymi w powiecie – przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach; nauczyciele w formach doskonalenia zawodowego,
 • nauczyciele i dzieci 6-letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach I szkoły podstawowej oaz w zabawach sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły
 • nauczyciele i dzieci 6-letnie ze szkoły uczestniczą zabawach integracyjnych, zawodach sportowych, quizach, imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie przedszkola
 • badanie losów absolwentów placówki

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie powiatu nowotarskiego. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Współpraca z:

 • Urzędem Gminy w Czarnym Dunajcu,
 • Komendą Policji
 • Strażą Pożarną
 • Ośrodkiem zdrowia
 • Biblioteką Publiczną,
 • Szkołą Podstawową,
 • Placówkami Przedszkolnymi i Szkolnymi w powiecie
 • Wyższymi Uczelniami
 • Sanepidem
 • Parafią rzymsko – katolicką w Czarnym Dunajcu
 • Towarzystwem „Nasz Dom” /akcje „Góra Grosza”/
 • Zakładami użyteczności publicznej
 • Indywidualnymi przedsiębiorcami
 • Indywidualnymi osobami fizycznymi np. indywidualna pomoc na rzecz chorego dziecka.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. W miarę potrzeb praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola
 • Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
 • Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.
 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją pracy przedszkola mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.