Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82055

Rekomendacje

Statut - Rozdział II PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
  1. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  2. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  3. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
  4. współdziałaniu z rodzina poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
  2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu
  3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
  4. rozwijanie wrażliwości moralnej
  5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
  7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
  8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

§ 8

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 9

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola to: 
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą
  2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i z zaburzeniami rozwojowymi,
  4. okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych
  5. spontaniczna działalność dzieci
  6. zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców

§ 10

 

 1. Przedszkole wdraża nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne lub organizacyjne, które w dokumentacji funkcjonują jako innowacje pedagogiczne.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, oddział lub grupę.
 3. Nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie innowacji w placówce.

 

§ 10a

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
  1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału
  2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy
  3. dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym specyficznym charakterze, np. integracyjnych, terapeutycznych.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 11

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 2. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 3. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 4. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określone zarządzeniem dyrektora przedszkola.

 

§12

 

 1. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

 

§ 13

 

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacji nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

§ 14

 

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Regulamin Przedszkola

 

§ 15

 

 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, wyrażoną na piśmie.
 2. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m.in. rytmika, nauka języka obcego, nauka pływania i inne.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
 4. Naukę religii, zajęcia umuzykalniające oraz gimnastykę korekcyjną włącza się do planu zajęć przedszkolnych.
 5. Inne zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego.
 6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.
 7. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych : 12.30 - 15.00.