Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82062

Rekomendacje

Statut - Rozdział III PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 16

 

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

 

§ 17

 

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 18

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:
  1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogiczne i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan
  2. ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola,
 3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.
  1. prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych, w tym hospitacje diagnozujące, oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
  2. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych organizacyjnych.
 6. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne .

 

§ 19

 

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
 3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

 

§ 20

 

 1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola /zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców/; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.
  1. organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki,
  2. sporządza arkusz organizacyjny przedszkola
  3. wraz z nauczycielami opracowuje Program Rozwoju Przedszkola.

 

§ 21

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 2. Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
 3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.
 5. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.

 

§ 22

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 

§ 23

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 24

 

 1. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

 

§ 25

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  2. projekt planu finansowego przedszkola
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 26

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.

 

§ 27

 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

§ 28

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 29

 

 1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 30

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 31

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzi­ców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzi­ców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przed­szkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami doty­czącymi wszystkich spraw placówki.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór peda­gogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dy­rektora Przedszkola.
 8. Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 31 ust. 7 pkt 2, program ten ustala dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Przedszkola obo­wiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w po­rozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 32

 

 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodzi­ców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w § 31 ust. 4

 

§ 33

 

 1. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

§ 34

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
  1. organizowanie wspólnych posiedzeń
  2. wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania
  3. planowanie i podejmowanie wspólnych działań

 

§ 35

 

 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez;
  1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron
  2. podejmowanie próby wyjaśnianie istoty nieporozumień
  3. mediacje
  4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie
 3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 36

 

 1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.