Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82091

Rekomendacje

Statut - Rozdział V PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V
ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 46

 

 1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu /tak zwane czesne/ ustala rada gminy, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Opłaty te nie podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu, ale w uzasadnionych przypadkach, decyzję o zwolnieniu podejmuje organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 

§ 47

 

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
 2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 3. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu dłużej niż 3 godziny dziennie, a nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie. Sposób dożywiania dziecka ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
 4. Koszty wyżywienia dziecka "wsad do garnka", w pełni pokrywane są przez rodziców w zależności od ilości spożywanych posiłków, w rozliczeniu miesięcznym, płatnym z góry w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 5. Dzieci 6-cio letnie przebywające w przedszkolu tylko 5 godz. Mogą korzystać z posiłków w przedszkolu, decyduje o tym ogół rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, który informuje o możliwościach i sposobie tej formy żywienia.
 6. Dzienna stawka wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
 7. Za trzy dni nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.

 

§ 48

 

 1. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami, z uwzględnieniem uchwały Rady gminy

 

§ 49

 

 1. Z wyżywienia w przedszkolu, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący, mogą korzystać pracownicy przedszkola.