Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82093

Rekomendacje

Statut - Rozdział VI PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 50

Uchylony

§ 51

 

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania; m.in.
  1. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
  2. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
  3. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych /dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne i z niedorozwojem umysłowym/
  4. udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci /prace plastyczne, ćwiczenia w książeczkach, itp./
 3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.
  1. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
  2. dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju; społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
  3. wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
  4. stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,
  5. stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,
 4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
  1. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
  2. prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,
 5. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego
 6. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania
  1. procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.
 7. Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci zestaw programów wychowania przedszkolnego. Do 31 marca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 8. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.
  1. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu.
  2. udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
  3. aktywny udział w WDN-ie i naradach Rady Pedagogicznej
  4. samokształcenie,
  5. pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów.
  6. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami

 

§ 52

 

 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:
  1. zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
  2. zebrania oddziałowe - co najmniej 2 razy w roku,
  3. konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców -systematyczne, w miarę potrzeb,
  4. zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku,
  5. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny - wg harmonogramu,
  6. „kąciki dla rodziców" z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach - na bieżąco,
  7. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi -1-2 razy w roku,
 2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

 

§ 53

 

 1. Pracownicy przedszkola są zobowiązania do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców.

 

§ 54

 

 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
  1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
  2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  3. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
  4. pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
  5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola
 2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:
  1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
  2. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularne uczęszczanie na zajęcia.
  3. regularnego kontaktowania się z wychowawcą ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

§ 55

 

 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:
  1. sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,
  2. kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,
  3. realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:
  1. Poradnią logopedyczną
  2. współpracuje z lekarzem i pielęgniarką,
  3. prowadzi oświatę zdrowotną,
  4. pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,
  5. organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,
  6. organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami,
  7. organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 

§ 56

 

 1. Przedszkole zatrudnia pracowników administracyjno - obsługowych, są nimi:
  1. Intendent,
  2. Kucharka,
  3. Podkuchenna,
  4. Woźne oddziałowe,
  5. Woźny – konserwator - palacz
 2. Pracownicy administracyjno-obsługowych współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez
  1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
  2. współpracę w zakresie zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej,
  3. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
 3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
  1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
  2. przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych
  3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
  4. przestrzeganie dyscypliny pracy,
  5. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,
 4. Pracownicy zobowiązanie są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

§ 57

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy.