Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82094

Rekomendacje

Statut - Rozdział VII PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 58

 

 1. Przedszkole zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem;
  1. zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
  2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
  3. stwarza atmosferę akceptacji
  4. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,

§ 59

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.
 2. Dziecko ma prawo do:
  1. podmiotowego i życzliwego traktowania, m.in.
   • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
   • akceptacji takim jakie jest,
   • własnego tempa rozwoju,
   • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
   • zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
   • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „snu na rozkaz",
  2. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  3. zdrowego i smacznego jedzenia,
 3. Dziecko 6-letnie ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 km.

 

§ 59

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. szanowania wytworów innych dzieci,
  2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
  3. przestrzegania zasad higieny osobistej,

 

§ 60

 

 1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  1. systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkola, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień,
  2. uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym
 2. Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko 6 - letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.