Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82091

Rekomendacje

Statut - Rozdział VIII PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 61

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 4. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, należy do zadań dyrektora Szkoły Podstawowej.
 5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązków oraz o zmianach w tym zakresie.
 6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej potwierdzoną badaniami w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

§ 62

 

 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

§ 63

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie;
  1. oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,
  2. planszy umieszczonej na publicznych słupach ogłoszeniowych,
  3. pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci 5- letnich,
  4. notatki informacyjnej w mediach lokalnych,

 

§ 64

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola w terminie do 30 kwietnia danego roku.

 

§ 65

 

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:
  1. dzieci 6-letnich
  2. dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
  3. dzieci matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo,
  4. dzieci już uczęszczające do przedszkola
  5. dzieci obojga rodziców pracujących
  6. dzieci z rodzin wielodzietnych, (3 i więcej dzieci),
  7. dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.

 

§ 66

 

 1. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

 

§ 66 a

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
  1. zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  2. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
  3. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnie­nie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możli­wości zmiany tej sytuacji,
  4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sy­tuacji opisanej w ust. 1 pkt 3 dyrektor zobowiązany jest podjąć nastę­pujące działania:
  1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współ­pracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
  2. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,
  3. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogicz­ny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
  4. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.