Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82093

Rekomendacje

Statut - Rozdział IX PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział IX
Zasady gospodarki finansowej przedszkola

§ 67

 

 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola:
  1. Zasoby finansowe przedszkola pochodzą:
   1. Dotacji jednostki samorządu terytorialnego, dotacja ta podlega rozliczeniu,
   2. Darowizn i dotacji osób fizycznych i innych przedmiotów niż te, o których mowa w pkt. 1, dochody te winny być wpłacone niezwłocznie do kasy Gminnego Zespołu Oświaty,
   3. Przychodów własnych przedszkola z tytułu najmu pomieszczeń, itp.
    Przychody o których mowa w pkt. 3. winny być ewidencjonowane w kwitariuszu wpłat a następnie przekazane do kasy Gminnego Zespołu Oświaty.
  2. Przychody wymienione w pkt. 2 i 3 powracają do danej szkoły w formie dodatkowo przyznanych przez Radę Gminny środków na sfinansowanie wydatków.
 2. Księgowość finansową przedszkola prowadzi powołany przez organ prowadzący Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2
  1. Dokumenty finansowe sprawdzane są pod względem merytorycznym przez Dyrektora jednostki, następnie zatwierdzane do wypłaty właściwą adnotacją potwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej.
  2. Dokument / faktura potwierdzający zakup środków trwałych, wyposażenia, pomocy naukowej, opału itp. musi zawierać adnotację o wpisie do ksiąg środków trwałych, księgi wyposażenia, księgozbioru lub książki opałowej.
  3. Dokument, o których wyżej mowa a także inne np.: delegacje, winny być w możliwie najkrótszym terminie przekazane do księgowości Gminnego Zespołu Oświaty celem sprawdzenia, zapłaty należności i zaksięgowania w księgach rachunkowych.
   Za zwłokę w przekazaniu dokumentów powodującą obowiązek naliczenia odsetek za nieterminowe uregulowanie należności, obciążenia będzie osoba odpowiedzialna za powstałe zaniedbania.
 3. Dyrektor jednostki jest zobowiązany do przekazania do dnia 30 września każdego roku informacji niezbędnych do opracowania planu funduszu płac i pochodnych a następnie do wnikliwej weryfikacji w/w danych w Gminnym Zespole Oświaty.
  Również do 30 września każdego roku, dyrektor zobowiązany jest opracować plan rzeczowy budżetu swojej jednostki z podziałem wydatków na poszczególne paragrafy budżetowe.
 4. Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu budżetu dyrektor jednostki odpowiedzialny za ścisłe jego przestrzegania i realizację
 5. Wszelkiego rodzaju przekroczenia planu budżetu w poszczególnych paragrafach są notowane jako złamanie dyscypliny budżetowej.
 6. Dokonując zakupu należy pamiętać o zastosowaniu się do ustawy z dnia 10. 06. 1994 r. o zamówieniach publicznych / tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. poz. 664 /
 7. Dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za rzeczywiste ustalenia stanu aktywów i pasywów poprzez inwentaryzację na podstawie której:
  1. Doprowadza się do zgodności dane wynikające z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym,
  2. Rozlicza się osoby materialne odpowiedzialne za powierzone mienie,
  3. Dokonuje się oceny stanu przydatności gospodarczej składników majątkowych,
  4. Inwentaryzację przeprowadza się z częstotliwością
   1. materiałów na magazynie np.: opał - raz na dwa lata jednak uzgodnienie stanu księgowego z Gminnym Zespołem Oświaty następuje co roku na 31 grudnia,
   2. wyposażenia i pomocy naukowych co 4 lata, jednak uzgodnienie stanu księgowego z Gminnym Zespołem Oświaty musi następować co roku na 31 grudnia.,
   3. środki trwałe co 4 lata, jednak uzgodnienie stanu księgowego z Gminnym Zespołem Oświaty musi następować co roku na 31 grudnia,
 8. Otrzymane darowizny w formie rzeczowej, podlegające wpisowi do ksiąg środków trwałych, wyposażenia lub księgozbioru należy zgłosić w terminie 14 dni celem ujęcia w księgach ewidencyjnych w Gminnym Zespole Oświaty.